Najvyšší súd SR uznesením zo dňa 12.05.2020 vyhovel nášmu dovolaniu, ktoré sme podali v obchodnej veci.

Uznesením zo dňa 12.05.2020, sp. zn.: 5 Cdo 65/2019,  senát Najvyššieho súdu SR vyhovel dovolaniu, ktoré sme podali v mene nášho klienta v obchodnej veci týkajúcej sa zaplatenia pohľadávky vzniknutej zo zmluvy o dielo. Najvyšší súd SR vytkol súdom nižšej inštancie, že sa nedostatočne venovali najmä posúdeniu otázok súvisiacich s nárokom zo zmluvy o dielo, otázkam týkajúcich sa odstúpenia od zmluvy o dielo a započítaniu pohľadávok. 

https://www.nsud.sk/data/att/89928_subor.pdf