Najvyšší súd SR vydal v decembri 2013 revolučné rozhodnutie pri posudzovaní pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ pri odporovaní právnych úkonov.

V rozsudku zo dňa 17.12.2013, sp. zn.: 6 Cdo 253/2013, sa senát NS SR odchýlil od svojej doterajšej praxe pri posudzovaní pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v zmysle § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Podľa názoru NS SR vymáhateľná pohľadávka je pohľadávka, ktorá bola veriteľovi priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého možno vykonať exekúciu. Senát 6 Cdo sa nestotožňuje s právnym názorom senátu 3 Cdo, ktorý v rozhodnutí zo dňa 23.12.1999, sp. zn.: 3 Cdo 102/99 (Zbierka: 44/2001) vyslovil, že vymáhateľná pohľadávka je taká, ktorú možno uplatňovať pred súdom v naliezacom konaní.