Publikačná činnosť


stroj_400
JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

a) knižná

b) časopisecká

c) citácie publikovaných článkov inými autormi

 

a) knižná:

 

■ Základy Obchodného práva 1 a 2, 2. vydanie, 2013:
IURIS LIBRI: spoluautor učebnice pod vedením Doc. Žitňanskej a Prof. Ovečkovej

■ Základy Obchodného práva 2, 1. vydanie, 2010:
Iura Edition: spoluautor učebnice pod vedením Doc. Žitňanskej a Prof. Ovečkovej

 ■ Základy Obchodného práva 1, 1. vydanie, 2009:
Iura Edition: spoluautor učebnice pod vedením Doc. Žitňanskej a Prof. Ovečkovej

■ Obchodný zákonník – komentár, 4. vydanie, 2013, C. H. BECK:
spoluautor komentára k Obchodnému zákonníku pod vedením vedúcej autorského kolektívu Prof. Patakyovej, PhD.

■ Obchodný zákonník – komentár, 3. vydanie, 2010, C. H. BECK:
spoluautor komentára k Obchodnému zákonníku pod vedením vedúcej autorského kolektívu Prof. Patakyovej, PhD.

■ Obchodný zákonník – komentár, 2. vydanie, 2008, C. H. BECK:
spoluautor komentára k Obchodnému zákonníku pod vedením vedúcej autorského kolektívu Prof. Patakyovej, PhD.

■ Obchodný zákonník – komentár, 1. vydanie, 2006, C. H. BECK:
spoluautor komentára k Obchodnému zákonníku pod vedením vedúcej autorského kolektívu Prof. Patakyovej, PhD.

Ekonomický a právny poradca podnikateľa č. 5-6/2002:

spoluautor komentára k Obchodnému zákonníku

■ SLOVENSKO 2002 – Súhrnná správa o stave spoločnosti:
Právny štát, legislatíva a aplikácia práva, kap.: Ekonomická legislatíva

■ SEPI, aktualizácia č. 69:
autor komentára k zákonu č. 191/1950 Zb. zákona zmenkového a šekového

 

 

b) časopisecká:

 

■ Justičná revue 2013:
Ako vykladať „EURO“ novelu zmenkového zákona? (pozn.: článok schválený redakčnou radou na publikovanie)

■ Bulletin Slovenskej advokácie č. 7-8/2013:
Aval riaditeľa štátneho podniku

■ Bulletin Slovenskej advokácie č. 5/2013:
Amnestia v prospech, či v neprospech obvineného?

■ Bulletin Slovenskej advokácie č. 4/2009:
„Obžalovacia“ väzba

■ Notitiae ex Academia Bratislavensi iurisprudentiae č. I/2007:
Emisia zmenky v súvislosti so spotrebiteľským úverom

■ Právní rozhledy č. 15/2005:
Je možné uplatniť právo zo zmenky pred jej splatnosťou?

■ Právní rádce č. 8/2004:
Zvukový záznam zo súdneho pojednávania

■ Justičná revue č. 2/2004:
Dilema nad spoločným konaním štatutára s prokuristom

■ Justičná revue č. 6-7/2004:
Právo na nestranný súd a jeho uplatnenie prostredníctvom námietky zaujatosti

■ Obchodné právo č. 8-9/2004:
Zmluva o predaji podniku nepripúšťa dohodu o vylúčení prevodu niektorých práv a povinností

■ Bulletin advokacie č. 6/2004:
Etická a právna zodpovednosť advokáta v slovenskom právnom poriadku

■ Obchodní právo č. 6/2004:
Námietka zaplatenia zmenky zo strany avalistu

■ Právní rozhledy č. 8/2003:
Podpis na zmenke z pohľadu viazanosti konajúcich osôb

■ Bulletin Slovenskej advokácie č. 6/2003:
Etická a právna zodpovednosť advokáta v slovenskom právnom poriadku

■ Bulletin Slovenskej advokácie č. 2/2002:
Je možné prevádzať práva z každej zmenky indosamentom alebo cesiou?

■ Bulletin Slovenskej advokácie č. 3/2002:
Podpis starostu na zmenke z pohľadu súkromného a ústavného práva v ČR

■ Bulletin Slovenskej advokácie č. 6/2001:
Nároky z viacerých zmeniek v jednom návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu

■ Justičná revue č. 1/2001:
Právne aspekty zmenkového ručenia pri cudzej zmenke

■ Justičná revue č. 3/2001:
Kontroverzná judikatúra pri započítaní vydržacej doby

■ Bulletin Slovenskej advokácie č. 3/2000:
Vydržanie – legislatívna úprava versus právna prax

 

 

c) citácie publikovaných článkov inými autormi:

 

článok Vydržanie – legislatívna úprava versus právna prax. In:
Bulletin Slovenskej advokácie č. 3/2000 citoval: Štefanko, J.: Vydržanie ako právny titul nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti v nesporovom konaní. In: ARS NOTARIA č. 4/2001, s.25

článok Kontroverzná judikatúra pri započítaní vydržacej doby. In:
Justičná revue č. 3/2001 citoval: Štefanko, J.: Vydržanie ako právny titul nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti v nesporovom konaní. In: ARS NOTARIA č. 4/2001, s.25

článok Právo na nestranný súd a jeho uplatnenie prostredníctvom námietky zaujatosti. In:
Justičná revue č. 6-7/2004 citoval: Návrat, M.: K problematike vkladu, založenia, exekúcie autorskej licencie a jej zahrnutia do konkurznej podstaty. In: Právny obzor č. 2-3/2005, s. 266

■ článok Zmluva o predaji podniku nepripúšťa dohodu o vylúčení prevodu niektorých práv a povinností. In: Obchodné právo č. 8-9/2004 citoval: Návrat, M.: K problematike vkladu, založenia, exekúcie autorskej licencie a jej zahrnutia do konkurznej podstaty. In: Právny obzor č. 2-3/2005, s. 267

■ článok Právo na nestranný súd a jeho uplatnenie prostredníctvom námietky zaujatosti. In: Justičná revue č. 6-7/2004 citoval: Valko, E. – Návrat, M.: Zásada ústavne konformného výkladu (retroaktivita zákona o preukazovaní pôvodu majetku). In: Justičná revue č. 12/2005, s. 1518

■ článok Podpis na zmenke z pohľadu viazanosti konajúcich osôb. In: Právní rozhledy č. 8/2003 citoval: Kotásek, J.: Směnečné právo – komentář. Prospektrum Praha 2006, s. 60 a 62

■ článok Námietka zaplatenia zmenky zo strany avalistu. In: Obchodní právo č. 6/2004 citoval: Kotásek, J.: Směnečné právo – komentář. Prospektrum Praha 2006, s. 138

■ článok Dilema nad spoločným konaním štatutára s prokuristom. In: Justičná revue 2/2004 citoval: Lamačka, J.: Postavenie prokuristu versus postavenie likvidátora počas likvidácie spoločnosti. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 7 – 8/2010

■ článok Podpis na zmenke z pohľadu viazanosti konajúcich osôb. In: Právní rozhledy č. 8/2003 citoval: Lamačka, J.: Postavenie prokuristu versus postavenie likvidátora počas likvidácie spoločnosti. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 7 – 8/2010

■ článok Etická a právna zodpovednosť advokáta v slovenskom právnom poriadku. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 5 – 6/2003 citoval: Kerecman, P.: Zodpovednosť advokáta za škodu (1. časť). In.: Bulletin slovenskej advokácie č. 10/2011 (spolu 4 citácie, a to na stranách: 6, 9, 14, 19)

■ článok Etická a právna zodpovednosť advokáta v slovenskom právnom poriadku. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 5 – 6/2003 citoval: Csach, K. a kol.: Profesijná zodpovednosť, Košice 2011 (spolu 2 citácie na s. 181 a 189)

■ článok Podpis na zmenke z pohľadu viazanosti konajúcich osôb. In: Právní rozhledy č. 8/2003 citoval: Kotásek, J.: Zákon směnečný a šekový – Komentář. Praha. Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 92

■ článok Námietka zaplatenia zmenky zo strany avalistu. In: Obchodní právo č. 6/2004 citoval: Kotásek, J.: Zákon směnečný a šekový – Komentář. Praha. Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 179