Referencie

peroAdvokátska kancelária BAJO LEGAL, s. r. o.
poskytla klientom 
služby aj v nasledujúcich veciach:

 

■ zastupovanie klientov v sporoch v zmenkových veciach
(vypracovanie návrhu na skrátené zmenkové konanie,
vypracovanie námietok voči plateniu zmenky)

■ vypracovanie komplexnej zmluvnej dokumentácie pri realizácii
developerských projektov (v tejto súvislosti najmä kontraktácia zmlúv o dielo)

■ komplexné právne služby poskytované klientom podnikajúcim v oblasti výroby
a montáže hasiacich zariadení a stavebníctva (najmä kontraktácia zmlúv)

■ posudzovanie podmienok reklamy farmaceutickej spoločnosti
a otázok súvisiacich so zdravotníckym právom

■ zastupovanie v sporoch vo veciach ochrany osobnosti
osobností z politického a športového života

■ zastupovanie  klientov v sporoch z nekalosútažného konania

■ komplexné právne služby poskytované pobočke poisťovne
z iného členského štátu EÚ

■ zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

■ komplexné právne služby poskytované klientom v sporoch v súvislosti s náleziskom rašeliny

■ zastupovanie klientov v súvislosti s náhradou škody
(najmä porušenie povinnosti pri výkone funkcie štatutárneho orgánu,
porušenie povinnosti pri výkone zdravotníckej starostlivosti)

■ obhajoba obvinených v trestnom konaní pri daňových a colných trestných činoch
a iných hospodárskych a ekonomických trestných činoch (najmä skrátenie dane,
neodvedenie dane, nezaplatenie dane, neoprávnené podnikanie)

■ zastupovanie klientov v konaní pred Ústavným súdom najmä pri ústavných sťažnostiach
voči neústavným rozhodnutiam všeobecných súdov a neústavnému obmedzeniu osobnej slobody (najmä väzba)

■ analýzy súladu zákonov a iných právnych predpisov s Ústavou SR