Ústavný súd SR nálezom zo dňa 27.03.2018 vyhovel ústavnej sťažnosti, ktorú sme podali v zmenkovej veci.

Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom zo dňa 27.03.2018, sp. zn.: III. ÚS 603/2017, uznal naše námietky uvedené v ústavnej sťažnosti a zrušil rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Ide o vec týkajúcu sa uplatnenia právo zo zmenky, ktorá údajne mala byť blankozmenka. Klient bol neúspešný v konaní pred všeobecnými súdmi, pričom sa nám v rámci zastupovania pred ústavným súdom podarilo zvrátiť vec v prospech klienta. https://www.noveaspi.sk/products/lawText/4/2746773/1/2